نکات مهم برای مقاله مروری درس بررسی مسائل مدیریت دولتی (برگرفته ازسایت دانش مدیریت نوین )

27 آبان

سخن دبیر علمی کنفرانس دانش مدیریت نوین

محققان، اساتید و دانشجویان عزیز سلام

امروزه در دنیا علوم کاربردی و بنیادین اغلب ابتدا در کنفرانسها و مجامع علمی برای تثبیت و به قضاوت گذاشتن در بین اهل علم،

مطرح میشود. ما نیز در این کنفرانس از شما درخواست میکنیم که گزارش پژوهشهای بنیادی و یا کاربردی خود را برای استفاده

بیشتر جامعۀ علمی به این همایش ارسال نمایید. انتظار میرود این مقاله ها بیشتر با استانداردهای شکلی و محتوایی مقاله های علمی و

تجربی انطباق داشته باشند. در اینجا قصد داریم به این نکته اشاره کنیم که چگونه پژوهشگران و نویسندگان می توانند کارهای پژوهشی

خود را به مقاله های علمی قابل پذیرش تبدیل کنند. با فرض اینکه یک مقاله از لحاظ نظری و یا روش شناسی کم نقص باشد زمانی

برای چاپ مناسب است که ماهرانه نوشته شده باشد. در این نوشته به برخی از ویژه گی های شکلی و محتوایی مقاله های قابل قبول

اشاره می شود :

عنوان مقاله

عنوان مقاله باید بتواند محتوای مقاله را به ذهن خواننده منتقل کند. بنابراین بهتر است عنوانی پیچیده و طولانی که ممکن است خواننده

را سردرگم کند، برای مقاله خود انتخاب نکنید. عنوان باید بیانگر متن اصلی مقاله باشد و در صورت لزوم قلمرو زمانی و مکانی

پژوهش را نشان دهد. بی تردید عنوانی که نشان می دهد مقاله شما حرف تازه ای برای گفتن دارد تاثیر مثبتی بر خوانندگان می گذارد .

چکیده

چکیده مقاله باید به گونه ای نوشته شود که تاثیر مثبتی بر خوانندگان و بخصوص داوران مقاله داشته باشد. داوران اغلب پس از خواندن

چکیده درباره مقاله و مهارتهای نویسنده آن قضاوت می کنند. در واقع چکیده خلاصه دقیقی از یک مقاله پژوهشی است و باید بتواند

به ترتیب هدف، روش و یافته های پژوهش را ارایه دهد. ممکن است قبل از بیان هدف ناچار شوید در چند جمله کوتاه به پیشینه و

اهمیت موضوع اشاره کنید. به عنوان مثال به چکیده مقاله ای که موضوع آن همکاری میان بخش دولتی، بخش خصوصی و جامعه

مدنی است نگاه کنید :

همکاری میان بخش دولتی، بخش خصوصی و جامعه مدنی برای ارایه کالاها و خدمات به شهروندان پدیده ای است که در دو دهه «

اخیر توجه بسیاری از دولتها را به خود جلب کرده است. هدف این مقاله مطالعه سه جنبه مهم این همکاری است: دلایل توجه روز

افزون به این پدیده چیست؟ این همکاری به چه شکلهایی صورت می گیرد و چگونه می توان اثر بخشی آنرا تامین کرد ... .»

در چکیده به روش پژوهش اشاره می شود اگر پژوهش شما تجربی (Empirical) است، توصیف کوتاهی از طرح پژوهشی آن ارائه

دهید؛ اگر نظریه آزمایی می کنید، بنویسید چگونه فرضیه ها را آزمون می کنید و اگر مقاله مروری است، بنویسید چه رویکردی برای

مرور ادبیات بکار می برید. در اینجا باید در یک یا دو جمله درباره جامعه آماری، شیوه نمونه برداری و روش یا روشهای گردآوری

داده ها بنویسید. در انتهای چکیده بهتر است به نتایج پژوهشی و کاربرد آنها بپردازید و بنویسید چه سهمی در پیشرفت نظری دانش رشته

داشته اید و ای چه کمکی به رفع مشکلات مدیریت سازمانها کرده اید. در بخش پایانی چکیده به مفاهیم کلیدی اشاره کنید. اینها اغلب

نشانگر نکات مهم مقاله اند و می توان برای جستجو از آنها استفاده کرد. توجه داشته باشید که چکیده نباید از نصف صفحه بیشتر باشد .

مقدمه

مقدمه از نظر ساختار، محتوا و درازا در مقاله های مختلف می تواند متفاوت باشد. هدف از نوشتن مقدمه ارایه چارچوبی برای راهنمایی

خوانندگان مقاله است. بنابراین باید بتواند درباره ماهیت مساله مدیریتی مورد مطالعه و اهمیت آن و اینکه نویسنده می خواهد با چه

رویکردی موضوع را بررسی کند مطالبی ارایه دهد. اگر دیدگاه نظری خاصی دارید بهتر است آن را در مقدمه مطرح کنید و بنویسید

ویژگی منحصر به فرد پژوهش شما چیست. و چه تفاوتی با پژوهشهای انجام شده قبلی دارد؟ همچنین اگر از روش یا روشهای پژوهشی

جالبی استفاده کرده اید می توانید در حد یک پاراگراف کوتاه به آن اشاره کنید. توجه داشته باشید دوران مقاله ها ترجیح می دهند

مطالب هر بخش را در همان بخش پی گیری کنند. بنابراین از تکرار مطالب پرهیز کنید . مقدمه مقاله نباید از دو صفحه طولانی تر باشد.

بهتر است مقدمه را با جمله ای درباره هدف مقاله به پایان ببرید و به خاطر داشته باشید مجدد ا در بخش بحث به هدف مقاله اشاره

خواهید کرد .

ادبیات تحقیق

در این بخش بهتر است تعیین کنید از ارائه نظریه چه هدفی دارید. آیا می خواهید دامنه نظریه موجود را گسترش دهید. به عبارت دیگر

قصد دارید به آزمون نظریه بپردازید؛ آیا می خواهید رویکردهای مختلف نظری به یک مسئله را مقایسه می کنید یعنی همگرایی ها و

واگرایی های نظری در مورد یک مسئله را پی می گیرید یا قصد دارید پدیده ای شناخته شده ای را در بستر سازمانی خاص مطالعه

کنید. به هر حال خواننده باید بداند سهم نظری بالقوه شما در مقاله چیست؟ این موضوع به خصوص در مقاله های مروری مهم است .

برای ارایه نظریه های پیچیده که در برگیرنده متغیرهای مستقل، وابسته، میانجی و مداخله گرند می توانید از شکل استفاده کنید و در

متن مقاله درباره متغیرها توضیح دهید. می توانید شماره های فرضیه ها را بر روی فلش های شکل بنویسید تا خواننده بهتر بتواند بحث

نظری شما را دنبال کند .

روش مطلوب برای ارائه فرضیه های مقاله آن است که بجای آنکه در انتهای بخش ادبیات در یک فهرست بلند آورده شوند در پی

پارگرافی که ادبیات مربوط به آنها ارائه می شود مطرح شوند بدین ترتیب خواننده بهتر می تواند رابطه میان ادبیات و فرضیه ها را پی

گیری کند .

روش

اگر مقالات میدانی یا همان پیمایشی است باید این قسمت نیز در آن مشخص شود. به دلیل تنوع استراتژی های گوناگون، نظم واحدی

را نمی توان به عنوان روش برای مقاله ها توصیه ها کرد. با این وجود بهتر آن است که بخش روش را با توصیف جامعه آماری و نمونه

ها آغاز کنید . سازمانها یا گروه ها یا کارکنانی که داده ها در مورد آنها جمع آوری می شود کدامند؟ این بخش را با جزئیات بیشتری

ارائه دهید و تا جائیکه فضا اجازه می دهد درباره جامعه آماری پژوهش بحث کنید. به خواننده کمک کنید دریابد نمونه در برگیرنده

کدام سازمان، گروه یا افراد است و آنها را چگونه انتخاب کرده اید. گام بعدی این است که بطور روشن بنویسید ابزار گردآوری داده

ها کدامند . آیا آنها را در یک مقطع زمانی یا در مقاطع زمانی مختلف گردآوری کرده اید؟ ابزارهای اندازه گیری متغیرها را به ترتیب

برای متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و میانجی شرح دهید .

در مورد مقاله های مروری که در آنها تاکید بر تحلیل پژوهشهای دیگران است و هدف تدوین فرضیه جدید، چارچوب مفهومی و یا

مدل است کماکان نیازمند بحث روش شناسی هستید. در این نوع مقاله ها ناچارید به تفصیل درباره معیارهای انتخاب پژوهش ها بحث

کنید. کار دیگری که بهتر است انجام دهید این است که نشان دهید چگونه پژوهش هایی را که تحلیل کرده اید شما را به یافته های

جدید رهنمون کرده است .

در مورد پژوهش های کیفی که از روش هایی چون مصاحبه کیفی (unstructured) ، مشاهده مشارکتی و نظایر آن استفاده می کنید،

روش پژوهش باید در برگیرنده جزئیات و چگونگی اجرای پژوهش شما باشد. در این نوع مقاله ها، نویسندگان اغلب در پی مباحث

نظری به توصیف جزئیات اجرای پژوهش می پردازد و درباره تجربه ای که در طول فرآیند اجرای پژوهش داشته اند بحث می کنند .

یافته ها

تحلیل یافته ها در پژوهشهای مختلف یکسان نیست. نویسندگانی که می خواهند اثرات تعاملی را ارایه کنند بهتر است آن را در

نموداری نمایش دهند. نویسندگانی که از رگرسیون چند متغیره استفاده می کنند بهتر است به این نکته نوجه کنند که داوران مقاله ها

ترجیح می دهند تحلیل یافته ها در برگیرنده متغیرهای کنترل، متغیرهای مستقل و اثرات تعاملی باشد. بهتر است یافته ها را با فرضیه ها

ربط دهید و بنویسید کدام یافته به کدام فرضیه مرتبط است. شیوه مناسب آنستکه شماره فرضیه را داخل پرانتز مقابل متغیرهای مستقل،

وابسته یا میانجی بنویسید. نویسندگانی که داده های کیفی را تحلیل می کنند بهتر است درباره چگونگی کدگذاری، استخراج طبقه ها و

روایی توافق توضیح دهند. به نویسندگان توصیه می شود خود را درگیر تحلیلهای پیچیده نکنند چون این کار ممکن است آنان را از

تحلیلهای اصلی مقاله باز دارد. درباره اهمیت یافته ها بنویسید؛ تحلیلهای روشن و مستقیم را ارائه دهید و در صورت لزوم تحلیلهای

تفصیلی و اطلاعات آماری را که برای تایید یافته ها ضروری است مطرح کنید. توجه داشته باشید ارایه اطلاعات آماری بصورت

جداول، نمودارها یا شکلها برای درک بهتر مطالبی است که قبلا توصیف شده اند. بنابراین کثرت آنها در یک مقاله، نه تنها مفید نیست

بلکه از جذابیت مقاله شما می کاهد .

بحث و نتیجه گیری

این بخش مهمترین بخش مقاله است زیرا باید به یک جمعبندی برسید و تصویری کلی از کار پژوهشی خود ارایه دهید. در این بخش

باید نشان دهید سهم شما در این پژوهش چه بوده است؟ چه چیزی به دانش یا شناخت ما از مسئله افزوده است و چرا یافته ها به این

شیوه استخراج شده اند؟

نکات عمده ای که اغلب در این بخش آورده می شود عبارتند از :

 شرح مختصری از یافته های اصلی پژوهش و تفسیری از یافته های اصلی و جنبی .

 بحث درباره محدودیت های پژوهش. )موضوع این محدودیت ها مشکلات بر سر راه پژوهش مثل برنگشتن پرسشنامه ها و یا

ممانعت از ورود به سازمان برای کسب اطلاعات نیست. محدودیت های پژوهش بهتر است به مشکلات روایی درونی و

بیرونی پژوهش اشاره کند .)

 رهنمودهایی برای پژوهش های آتی و

 کاربردهای مدیریتی پژوهش .

چند نکته مهم

اگر زبان مقاله روان نباشد، داوران از خواندن آن سر باز می زنند. بنابراین توصیه می شود مقاله را از نظر زبان فارسی ویرایش کنید. نکته

دوم رعایت استانداردهای شکلی مقاله ها است. این استانداردها شامل تعداد صفحات مقاله، فونت های مورد استفاده، شیوه ماخذ نویسی

در داخل متن و فهرست منابع است. نکته سوم اطمینان از کیفیت مقاله است. در پایان می توانید کیفیت مقاله خود را با طرح چند سئوال

ارزیابی کنید: آیا مقاله به دانش موجود چیزی افزوده است و یا به حل مشکلات و یا ارتقاء کارکردهای سازمانها کمک می کند؟ آیا

استدلال ارایه شده در مقاله به اندازه کافی متقاعد کننده است؟ آیا موضوع مقاله در زمان حال مورد علاقه پژوهشگران می باشد؛

مباحث جاری را توسعه می دهد و انگیزه برای بحث های جدید فراهم می کند؟

رعایت جنبه های شکلی و محتوایی مقاله ها که در بالا به آنها اشاره شد شانس پذیرش و بازنگری مقاله های شما را افزایش می دهد.

با این وجود تصمیم داوران به پذیرش مقاله برای بازنگری یا رد آن تا حدودی به قضاوت آنان در مورد توانایی های شما برای انجام

اصلاحات بستگی دارد .

راهنمای عمومی تدوین مقاله

اصل مقالات به صورت تایپشده با نرم افراز Microsoft Office Word ویرایش 3002 یا 3002 باشد .

مقالات نباید قبلا در مجلات دیگر یا مجموعه مقالات کنفرانسها چاپ یا برای این هدف ارسال شده باشند .

حجم مقاله نباید بیش از 32 صفحه )شامل فرم مشخصات نویسنده، چکیده، پینوشتها و فهرست منابع، جداول و شکلها و پیوستها(

باشد .

مقالات فارسی با استفاده از فونت میترا (mitra) شماره 41 و مقالات لاتین با فونت (time new roman) 3/ شماره 43 با حاشیه 2

32 ( باشند / 41 در 2 / سانتی بر روی کاغذ قطع وزیری) 2 .

از ذکر واژگان غیر فارسی که برابر فارسی رسا دارند خودداری شود. چنانچه واژهی متداول فارسی وجود نداشته باشد با دادن شماره در

بالای واژهی استفادهشده، برابر لاتین آن در پینوشت آورده شود .

متن اصلی مقاله با مقدمه و بیان هدف شروع میشود و به بحث و نتیجهگیری در پایان مقاله ختم میشود .

برای ذکر منابع داخل متن به صورت زیر عمل شود )روش APA :)

نقل قول غیرمستقیم :

)نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار(؛ مثال : (Gould, 1989) یا (Gould & Brown, 1989)

1 یا 2 نویسنده است، در اولین نقل قول اسم همهی نویسندگان را ذکر کنید و در دفعات بعد از) ، در صورتی که اثری دارای 2 et al.

و دیگران( استفاده نمایید .

درصورتی که اثری دارای 1 نویسنده یا بیشتر است از ( et al. و دیگران( استفاده کنید . مثال : (Bell et al., 2003)

نقل قول مستقیم :

در نقل قول مستقیم همیشه نام نویسنده )نویسندگان(، سال انتشار و شمارهی صفحه در متن ذکر شود و متنی که به طور مستقیم نقل قول

شده در گیومه قرار بگیرد. مثال : (Gould & Brown, 1989, p. 19)

جداول، شکلها، نمودارها و پیوستها حتی الامکان به اختصار ارایه شوند. ذکر شماره، عنوان و مأخذ برای جداول، شکلها و نمودارها

ضروری است .

نقل قولهای مستقیم در حد یک پاراگراف یا بیشتر با قلم ایتالیک و از سر سطر شروع شود. نقل قولهای کوتاه در داخل گیومه قرار

گیرد .

محل مناسب برای یادداشتها، توضیحات و معادلها زیر عنوان )پینوشتها( و در انتهای مقاله قبل از فهرست منابع است. لطفا از

زیرنویس استفاده نشود .

شیوهی استناد کردن

فهرست منابعی که در مقاله استفاده شده است در انتهای مقاله با رعایت حروف الفبا به شرح زیر ارایه شود :

الف کتاب فارسی -

1- تألیف: نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال انتشار(. عنوان کتاب. محل چاپ: ناشر .

2- ترجمه: نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال انتشار(. عنوان کتاب. نام مترجم. محل چاپ: ناشر .

ب کتاب انگلیسی -

از روش APA استفاده شود :

Author, A. A. (Year). Title of work. Location: Publiher.

مثال :

Nagel, P. C. (1992). The Lees of Virginia: Seven generations of an American family. New York: Oxford University Press.

ج یک فصل از کتاب - :

Burghardt, G. M. (1984). On the origins of play. In P. K. Smith (Ed.), Play in animals and humans (pp. 5-42). Oxford, England: Basil Blackwell.

مقاله

الف فارسی –

نام خانوادگی نویسنده، نام. )سال انتشار(. عنوان. نام مجله، شمارهی مجله، شماره صفحات مقاله .

ب انگلیسی –

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Journal, xx(XX), xxx-xxx.

مثال :

Turner, R. A. (2007). Coaching and consulting in multicultural contexts. Consulting Psychology Journal: Practices and Research, 59(4), 241- 243.

توضیح :

عنوان کتابها، نام مجلات و روزنامهها و شمارهی مجله با قلم ایتالیک تایپ شود و از کشیدن خط ممتد زیر آنها خودداری کنید .

درصورتی که تعداد نویسندگان بیش از شش نفر باشد نام شش نویسندهی اول ذکر گردد و در پی آن برای منابع فارسی )و دیگران( و

منابع لاتین (et al.) ذکر میگردد .

با تشکر و سپاس فراوان

نظرات (0)
امکان ثبت نظر جدید برای این مطلب وجود ندارد.